Miljö

- För ett rikare liv för människor, djur och natur!

En ren svensktillverkad cellulosaisolering i lösull för Friska Sunda Hus. Vår miljömässigt hållbara träfiberisolering Termoträ kan återgå till det naturliga kretsloppet då råvarumaterialet består av svensk skogsråvara, som är förnyelsebar och jungfruelig.

Mest stolta är vi över vår hängivenhet till kvaliteten och miljön- vårt framtida arv till kommande generationer!

 Miljöbedömning Termoträ Standard
Sammanfattning Miljöbedömning av Jegreliusrapporten


LCA-jämförelse

CO2-påverkan vid tillverkning av Termoträ Original jämfört med mineralull. Skillnaden mellan isoleringsmaterial gäller per funktionell enhet (isoleringsförmåga) beräknad på ett praktiskt Lambdavärde uppmätt i en faktisk konstruktion enligt rapporten "Mattsons Energi och Klimatkontroll 1996. Utvärdering av tre olika lösullsisoleringars värmekonduktivitet" och praktiskt uppmätt isoleringsförmåga.


Stenullsisolering - 5 gånger högre CO2-påverkan
Glasullsisolering - 2 gånger högre CO2-påverkan

Energiförbrukning vid tillverkning  av Termoträ Original jämfört med :
Stenullsisolering - dubbelt så hög energiförbrukning
Glasullsisolering - 50% högre energiförbrukning
 
Sammanfattning Miljöbedömning

Termoträ Original i egenskap av cellulosaisolering har bättre miljöprestanda än både glasull och stenull när det gäller klimatpåverkan. Störst skillnad är det gentemot stenullsisolering som per funktionell enhet genererar fem gånger så mycket klimatpåverkande koldioxid. För glasull var klimatpåverkan två gånger så hög som för cellulosabaserad isolering. Cellulosaisolering har tack vare sitt innehåll av biogent kol möjligheten att efter användning förbrännas och ersätta klimatbelastande energiproduktion från fossila bränslen Även när det gäller energiåtgång under produkternas livscykel hade cellulosaisolering en bättre miljöprestanda än mineralull, men skillnaderna var inte lika stora som för klimatpåverkan. Per funktionell enhet var energiåtgången 50% högre för glasull och dubbelt så hög för stenull i förhållande till Termoträs cellulosaisolering. 

Miljöbelastningen under hela livscykeln för både Termoträ Original och konkurrerande isoleringsprodukter så som glasullsisolering och stenullsisolering, har bedömts utifrån generella LCA-data för energiåtgång och klimatpåverkan som inhämtats från forskningslitteratur, LCA-rapporter, byggvarudeklarationer, LCI-databaser och miljöproduktdeklarationer (EPD). Miljöpåverkan i produkternas olika livsskeden har beräknats per kg isolering för lättare jämförelse med litteraturvärden. För att jämföra resultaten för de olika typerna av isolering har funktionell enhet (FE) beräknats utifrån standardmetod för EPD för isoleringsmaterial.

Källa:
 Jegreliusrapporten i sin helhet